asd
Pazartesi, Temmuz 22, 2024
AnasayfaGenelSınavda Başarılı Olmak İçin Okunacak Dua Hangisidir?

Sınavda Başarılı Olmak İçin Okunacak Dua Hangisidir?

Sınavda başarılı olmada etkili olan duaların okunmasına geçmeden önce muhakkak boy ve gusül abdesti alınmalıdır. Sınavda başarılı olmak için okunacak dua içten ve kalpten bir şekilde okunmalıdır.

Sınavda Başarının Artması İçin Hangi Dua Okunur?

Sınavda başarının artmasında etkili olan duanın okunuşu aşağıda yer alır:

  • Allahüllezi sehhara lekümül bahra li tecriyel fülkü fıhi bi emrihı ve li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun. Ve sehhara leküm ma fis semavati ve ma fil erdı cemıam minh inne fi zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun. Kul lillezıne amenu yağfiru lillezıne la yercune eyyamellahi li yecziye kavmem bima kanu yeksibun. Men amile salihan fe linefsih ve men esae fe aleyha sümme ila rabbiküm türceun. Ve le kad ateyna benı israılel kitabe vel hukme ven nübüvvete ve razaknahüm minet tayyibati ve faddalnahüm alel alemın. Ve ateynahüm beyyinatim minel emr femahtelefu illa mim ba’di ma caehümül ılmü bağyem beynehüm inne rabbeke yakdıy beynehüm yevmel kıyameti fıma kanu fıhi yahtelifun. Sümme cealnake ala şarıatim minel emri fettebı’ha ve la tettebı’ ehvaellezıne la ya’lemun.

Sevdiğine kavuşmak için dua bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Sınava Girmeden Önce Hangi Dua Etkilidir?

Sınava girmeden önce okunması gereken dua aşağıda detaylı bir şekilde verilmektedir:

  • Bismillahirrahmanirrahim. Nun velkalemi ve ma yesturune. Ma ente binı’meti rabbike bimecnunin. Ve inne leke leecren ğayre memnunin. Ve inneke le’ala hulukın ‘azıymin. Fesetubsıru ve yubsırune. Bieyyikumulmeftunu. İnne rabbeke huve a’lemu bimen dalle’an sebiylihi ve huve a’lemu bilmuhtediyne. Fela tutı’ılmukezzibiyne Veddu lev tudhinu feyudhinune. Ve la tutı’ kulle hallafin mehiyni. Hemmazin meşşain binemiymin. Menna’ın lilhayri mu’tedin esiymin. ‘utullin ba’de zalike zeniymen. En kane za malin ve beniyne. İza tutla ‘aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne. Senesimuhu ‘alelhurtumi. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne. Ve la yestesnune. Fetafe ‘aleyha taifun min rabbike ve hum naimune. Feasbehat kessariymi.

Sınavda Saleten Tüncina Duasının Okunuşu Nasıldır?

Sınavda başarılı olmak için okunması gereken Saleten Tüncina duasının okunuşu şu şekildedir:

  • Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ inneke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike yâ Erhame’r-Rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.

Sınavda Kalem Duası Nasıl Okunur?

Sınavda başarılı olmada etkili olan Kalem suresinin okunuşu şu şekildedir:

  • Nûn vel kalemi ve mâ yesturûn(yesturûne). Mâ ente bi ni’meti rabbike bi mecnûn(mecnûnin). Ve inne leke le ecran gayra memnûn(memnûnin). Ve inneke le alâ hulukın azîm(azîmin). Fe se tubsıru ve yubsırûn(yubsırûne). Bi eyyikumul meftûn(meftûnu). İnne rabbeke huve a’lemu bi men dalle an sebîlihî ve huve a’lemu bil muhtedîn(muhtedîne). Fe lâ tutııl mukezzibîn(mukezzibîne). Veddû lev tudhinu fe yudhinûn(yudhinûne). Ve lâ tutı’ kulle hallâfin mehîn(mehînin). Hemmâzin meşşâin bi nemîm(nemîmin). Mennâın lil hayri mu’tedin esîm(esîmin). Utullin ba’de zâlike zenîm(zenîmin). En kâne zâ mâlin ve benîn(benîne). İzâ tutlâ aleyhi âyâtunâ kâle esâtîrul evvelîn(evvelîne). Se nesimuhu alâl hurtûm(hurtûmi). İnnâ belevnâhum ke mâ belevnâ ashâbel cenneti, iz aksemû le yasrimunnehâ musbihîn(musbihîne). Ve lâ yestesnûn(yestesnûne). Fe tâfe aleyhâ tâifun min rabbike ve hum nâimûn(nâimûne). Fe asbahat kes sarîm(sarîmi).
RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN POPÜLER

SON YORUMLAR

zoritoler imol on Dijital Pazarlama Nedir?