Pazar, Aralık 10, 2023
AnasayfaDiğerAşk Duası Ritüeli Nasıl Yapılır?

Aşk Duası Ritüeli Nasıl Yapılır?

Aşk duası ritüeli çeşitli malzemeler ile yapılabilir. Aşk duası ritüeli için mıknatıs, mum, gül, vb. gibi malzemeler çok fazla etki eder.

Aşk Duası Ritüelinin Aşamaları Nelerdir?

Aşk duası uygulaması yapılırken aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

 • İlk olarak beyaz bir kağıt alınır.
 • Kağıdın üzerine sevdiğinin ismi yazılır.
 • İsmin altına “Bismillahirrahmanirrahıym. Allahü latıyfün. Allahümme müsahharüs semavatis seb’ı vel’eradıynes seb’a ve men fiyhinne ve aleyhinne sehhırli külle şey’in min ıbadike mimma fi berrike ve bahrike hatta la yekunü filkevni şey’ün müteharrikün ev sakinün ev samet ev natıkun illa sehhartehu biismikel latıyfil meknuni ya Allahü ya Hayyü ya Kayyumü innema emrühu iza erade şey’en en yekule lehü kün feyekunü. ilahi cudüke dülleni aleyke ve ihsanikekarribeni ileyke eşkuileyke ma la yahfa aleyke ve es’elüke ma la yüassir aleyke inne ılmeke hali yuğni an suali. Ya müferric anil mekrubi kürbehu ferric anni ma ene fiyhi ya men leyse biğai binfantazırhü ve la binaimin fe’vekızhü ve la biğafilin fezkürhü ve la biacizin femhilhü ya alimen bilcümleti ya ğaniyyü anittafsıyli kefa ılmüke anil mekali ve kefa keremüke anissüali in katı’ır recae illa minke ve habetil amale illa fiyke ve seddetit tariyka illa ileyke ya Allahü ya Semiy’u ya Basıyrü ya Kariybü ya Maciybü ığfirli verhamni birahmetike ya erhamerrahımiyne ve yessir li rizkıy ve sehhır li cemiy’a halkıke inneke ala külli şey’in kadiyrün. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ila alihi ve sahbihi ve sellim” duası yazılır.
 • Kağıt gece yarısı toprağa gömülür.
 • Toprağın üzerine su döküldükten sonra işlem tamamlanır.

Aşk Duası Ritüeli Ne Amaçla Yapılır?

Aşk duaları hem aşkı arayanlar hem de bulanların yaptığı duadır. Aşk duaları ile hayırlı kısmetler bulunabildiği gibi uzun sürren evliliklerin başlangıcı olur.  Kısmet açan dualar ile hayırlı eşler gelir. Çiftler arasındaki sevgi ve muhabbet bağları güçlenir. İlgisiz olan çiftler dua sayesinde daha ilgili olur.

Aşk Duası Ritüelinde Hangi Malzemeler Kullanılır?

Aşk duaları ile yapılan uygulamalarda kullanılan malzemeler şu şekildedir:

 • Kırmızı gül
 • Kırmızı mum
 • Renkli kartonlar
 • İp
 • Bardak
 • Su

Aşk Duası Ritüeli Hemen Tutar Mı?

Aşk duaları uygulanırken tutma süresi kişiye bağlıdır. Eğer gönülden dua edildiyse hemen kabul olur. Dua okurken içten olunmalıdır. Hem inanarak hem de samimi bir şekilde okunmalıdır. Duada ısrarcı olunması dinimizde önerilen bir durumdur. Kabul olana kadar yalvarmak gerekir. Bunun yanı sıra dua ederken salavat da getirilmelidir.

Aşk Duası Ritüelinde En Çok Hangi Dua Etkilidir?

Aşk duası edilirken çok fazla etkili olan dua şu şekildedir:

 • Allâhümme innî es-elüke bi-fâ-il ferdâniyyeti, ver-râir-rubûbiyyeti, vedâli devâmiddeymûmiyyeti, ve hâi hayaâtis sermediyyeti, veyai yenâbîul hıkmeti, ve kâfil kudreti, ve yâil yüsrati, ve vâvil vücûdi, ve mîmil mülki, ve hâil hıkmeti, ve kâfil kibriyâi, ve mîmil melekûti, ve aynil ınâyeti, ve dâlid dirâyeti, ve lâmil lutfi, ve kâfil kahri, ve dâlid delâleti, ve vâvid velâyeti, sînis sekîneti. Aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhur rûhâniyyetül huddâmi, li-hâzihil esmâil ızâm İllâ mâ ecebtüm da’veti, ve berertüm kasemî, ve tevekkeltüm bi-kaâi hâcetî, fî külli mâ yerdallâhü teâlâ fîhi salâhu emrî, bi-hakki nûri vechillâhil azîmil a’zam. Ve azametihî ve kibriyâihî aleyküm iz lâ yesıfül vâsifûn. Vef-alû mâ emertüküm bihî, in kâne emrî leküm, ve lasemî aleyküm, fimâ yerdallâhü fakdû hâcetî. Ve in kâne fîmâ Ya’dibullâhu feruddûhâ bi-hakki ismullâhil azîmil a’zami aleyküm ve kudretihî ledeyküm. Ve kâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr. Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun,küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih,la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha, mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na,rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

Aşk duası okunmadan önce abdest alınması gerekir. Bununla birlikte zihinde olan her şey boşaltılmalı ve sakin bir düşünce ile dua edilmelidir. Aşk duasının kabul olması için bir hafta kadar beklemek gerekir. Bu süre içinde sürekli sabah ve akşam dua etmeye devam edilmelidir. Aşk duasını evliler ya da bekarlar okuyabilir.

Zayıflamak istiyorum, hangi duayı okumalıyım? Bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Aşk Duası Ritüeli Perşembe Günü Nasıl Yapılır?

Perşembe günü yapılan aşk duası uygulamasında okunan dua şöyledir:

 • Bismillahirrahmanirrahim.
 • Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn.
 • La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn.
 • Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn.
 • La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
 • Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih.
 • Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih.
 • Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.
 • Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab.
 • Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab.

Aşk Duası Ritüeli Kimlere Yapılır?

Aşk duası ritüeli isteyen herkese yapılabilir. Uzakta olan birine de bu uygulamayı yapmak kolaydır. Bunun için kişinin resmine ihtiyaç duyulur. Duayı resme okuduktan sonra ismi söylenir. Ritüel için isim ile birlikte gerekli olan diğer bilgiler şunlardır:

 • Soyisim
 • Mesleği
 • Yaşı
 • Anne adı

Aşk Duası Ritüelini Kimler Yapar?

Aşk duası ritüelini hem medyumlar hem de hocalar yapabilir. Yaptırmadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir:

 • Medyumlara gidilmeden önce araştırma yapılmalıdır. Bu konuda uzmanlar seçilmelidir.
 • Hocalara gidilirken de medyumlarda olduğu gibi tecrübeli olanları seçilmelidir.
 • Dua ederken kelimelerin doğru bir şekilde telaffuz edilmesi gerekir. Yanlış okunan kelimeler farklı anlama gelebilir. Bu da problemlere sebep olabilir.

Aşk Duası Ritüelinde Çarşamba Günü Hangi Dua Okunur?

Perşembe günü edilen aşk duası şöyledir:

 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alettûri aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe razaktehel cennete aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab. İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.

Aşk Duası Ritüeli Aldatanlara Uygulanır Mı?

Aşk duası ile yapılan uygulamalar aldatan eşler ya da sevgililer için de uygulanmaktadır. Bu sayede yaptıklarına pişman olurlar ve geri dönerler. Pişmanlık duygusu ile barışırlar ve evliliklerine ya da ilişkilerine mutlu bir şekilde devam ederler.

Aşk Duası Ritüeli İle Kadınlar Aşık Edilir Mi?

Aşk duası uygulaması ile kadınlar da aşık edilebilir. Birini sevip karşılığını alamayanlar karşılıklı aşk yaşar. Erkekler duaları kabul olduktan sonra sevdikleri kız ile kolay bir şekilde evlenip mutlu aile kurar.

Aşk Duası Ritüelinde Bağlanma Duası Nasıl Okunur? 

Bağlanma için aşk duası ritüelinde okunan dua şöyledir:

 • Kul uhiyye ileyye ennehüs temae neferün minel cinni fekalu inna semina kuranen aceba yehdi ill rüşdi feamenna bih ve len müşrike bi rabbina ehad ave ennehü kane yekulu sefiyhüna alallahi şatata ve enna zennenna en len tekulel insü vel cinnü allallahi keziba ve ennenhü kane ricalün minel insü yeuzune ricalin minel cinni fezadühüm reheka ve ennehüm zannü kema zanentüm en lilen yed asallahu ehada ve enna lemessessemae fevecedna ha muliet harasen kaide lissem i femen yestemiil ane yecid lehü şihaben rasada ve bi esmail azim ilinsü ve davetil ceberutu ve bi hakkı ademe nurike insi ve bi hakkılcinni ve insi ve ila hazihil esmai ve bi hakkı hamim ayın sinkaf ve bi hakkı esmaillahi teala ve bihakkı hatemi süleyman bin davud ve bi hakkı kef hayın sad innehü veliyyü ve ilahi ademe ve ilahi seyyide hü ves sultane ademe ya zel celali vel ikram ey nuri nurike ins adem ve bi hakkı mustafa ve bi hakkı zebur in insi adem ve bi hakkı incil ins adem ve bi hakkı ins adem ve bi hakki tevrat insi adem ve bihakkıl nebiyyi insi adem ve bi hakkı yunus insi adem ya azim ve bi hakkı ibrahim insi adem ve bi hakık cebraili insi adem ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman.
RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN POPÜLER

SON YORUMLAR

zoritoler imol on Dijital Pazarlama Nedir?